Umowa Użytkownika

Zapraszamy do rejestracji i korzystania z Konta XPPen

Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy użytkownikiem a XPPEN TECHNOLOGY CO. w odniesieniu do rejestracji i korzystania z konta XPPen. XPPEN TECHNOLOGY CO. (zwana dalej „XPPen”) niniejszym przypomina o uważnym, pełnym zrozumieniu i zapoznaniu się z warunkami niniejszej Umowy, w szczególności warunkami wyłączenia gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności oraz praw i ograniczeń, a także zaakceptowaniu lub nie zaakceptowaniu niniejszej Umowy (nieletni powinni przeczytać niniejszą Umowę w towarzystwie dorosłego opiekuna prawnego). XPPen może zawiesić lub przestać świadczyć Usługi, jeśli użytkownik nie zastosuje się do określonych w niniejszej Umowie warunków lub zasad. Rejestrując się, logując się, korzystając z Usług lub wykonując inne czynności związane z korzystaniem z Konta, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś oraz akceptujesz postanowienia niniejszej Umowy i zgadzasz się przestrzegać określonych w niej zasad i warunków.

Akceptując niniejszą Umowę jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika wszystkich ograniczeń, w tym zastrzeżenia przez XPPen praw do zmiany warunków niniejszej Umowy w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia. Możesz zalogować się na naszą stronę w dowolnym momencie, aby sprawdzić najbardziej aktualną wersję Umowy Użytkownika. Jeśli nie możesz zaakceptować treści, które zmieniliśmy, musisz zaprzestać korzystania z usług XPPen. Użytkownik, który kontynuuje korzystanie z naszych Usług akceptuje nowe brzmienie Umowy i zobowiązany do przestrzegania jej warunków.

I. Warunki korzystania z naszych usług


Witrynę można odwiedzać bez rejestracji. Potrzebujesz jednak Konta XPPen („Konto”) i podania odpowiednich danych osobowych na stronie rejestracji, aby uzyskać dostęp do większej liczby Usług. Możesz usunąć lub zawiesić swoje konto zgodnie z instrukcjami Witryny, a my zachowamy lub usuniemy Twoje konto zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

Niniejszym zobowiązujesz się do:

. Zrozumienia i wyrażenia zgody na to, że Witryna jest produktem usługi aplikacji. Przyjęcia pełnej odpowiedzialności za prawdziwość, legalność, dokładność i ważność informacji podanych podczas rejestracji; Będziesz również odpowiedzialny za aktualizację wszelkich zmian w swoich danych rejestracyjnych, aby były aktualne; Nie możesz publikować żadnych informacji w imieniu osób trzecich; Nie będziesz wykorzystywać zarejestrowanych kont w złośliwy sposób, w przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia Usług, a Ty poniesiesz pełną odpowiedzialność prawną.
. Korzystania z Witryny i Usług zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za działania na zarejestrowanych Kontach, w tym za oświadczenia i wszelkie straty lub szkody, które mogą bezpośrednio lub pośrednio wynikać z Twoich oświadczeń. Samodzielnego oszacowania ryzyka związanego z treścią i podjęcia ryzyka z tym związanego, w tym ryzyka związanego z poprawnością, integralnością lub praktycznością treści. XPPen nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiego zachowania lub działalności;

Wszystkie Twoje wypowiedzi w Witrynie są informacjami publicznymi, do których dostęp mają osoby trzecie. Wszelkie wypowiedzi zamieszczone w Witrynie będą traktowane jako informacje publiczne, a użytkownik powinien ponosić za nie odpowiedzialność prawną. Jeśli nie chcesz, aby jakiekolwiek osoby widziały treści, które głosisz, nie umieszczaj/publikuj ich na Stronie.

Rozumiesz i niniejszym przyjmujesz do wiadomości, co następuje:

. W związku z rozwojem biznesu możemy zmienić, zawiesić, ograniczyć, wypowiedzieć lub cofnąć prawa do naszych usług w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia;
. Możemy umieszczać reklamy itp. w naszych Usługach;
. Mamy prawo do zawieszenia, według naszego wyłącznego uznania lub decyzji, wszelkich treści, które naruszają przepisy ustawowe i wykonawcze w dowolnej jurysdykcji lub warunki niniejszej Umowy, które naruszają, zagrażają jakimkolwiek prawom lub bezpieczeństwu; m.in. w przypadku podszywania się pod innych. Zastrzegamy sobie również prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi do usuwania wszelkich treści niezgodnych z prawem lub naruszających prawo, zawieszania kwalifikacji osób naruszających zasady oraz zapisywania odpowiednich informacji i zgłaszania odpowiednim władzom na podstawie obowiązujących przepisów i regulacji;
. Niektóre z naszych Usług muszą być używane z innymi sieciami, w tym między innymi na rynku aplikacji i rynku motywów.

II. Wprowadzenie treści do konta XPPen

Konto XPPen odnosi się do narzędzia identyfikacyjnego, które jest własnością i jest zarządzane przez XPPen i które służy do weryfikacji tożsamości użytkownika. Jako zarejestrowany użytkownik masz tylko prawo do korzystania z konta XPPen, które zostało zarejestrowane na Twoje nazwisko.

Możesz korzystać z produktów oraz usług XPPen i jej podmiotów stowarzyszonych, rejestrując się w celu uzyskania konta XPPen.

Wszystkie produkty oraz usługi XPPen i jej podmiotów stowarzyszonych podlegają niniejszej Umowie. Jeśli korzystasz z jakiejkolwiek indywidualnej usługi, będziesz związany warunkami niniejszej Umowy.

III. Regulamin konta użytkownika

Rejestracja Konta

Przed przystąpieniem do rejestracji i korzystania z Konta XPPen, musisz być osobą posiadającą pełną zdolność do czynności cywilnych. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Konta XPPen wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Podlegasz i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich praw i przepisów jurysdykcji, w której przebywasz i z której uzyskujesz dostęp lub korzystasz z Konta XPPen.

Będziesz dostarczać aktualne, szczegółowe i dokładne dane osobowe oraz stale aktualizować informacje rejestracyjne zgodnie z wyżej wymienionymi wymaganiami. Gwarantujesz, że wszystkie informacje, które podałeś podczas rejestracji (w tym między innymi numer telefonu komórkowego, adres e-mail) są prawdziwe, dokładne, legalne i ważne oraz należą wyłącznie do Ciebie.

XPPen nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy wynikające z nieprawdziwych informacji rejestracyjnych lub nieterminowych aktualizacji. Możesz sprawdzić i poprawić swoje informacje logując się na stronę internetową XPPen i wybierając opcję ustawienia konta. Będziesz używać informacji o prawdziwej tożsamości w celu uwierzytelnienia zarejestrowanego konta, a wszelkie informacje rejestracyjne, takie jak nazwa konta, awatar i profil przesłane przez Ciebie, nie będą nielegalne ani szkodliwe. Jeżeli powyższe sytuacje będą mieć miejsce, rejestracja nie będzie dozwolona przez XPPen; w międzyczasie, po rejestracji, jeśli XPPen stwierdzi, że wyłudzasz nazwę konta w celu rejestracji za pomocą fałszywych informacji lub jeśli awatar konta, profil i inne informacje rejestracyjne są nielegalne lub szkodliwe, XPPen ma prawo podjąć jednostronne działania, w tym między innymi żądanie korekty w określonym czasie, zawieszenie korzystania i zakończenie korzystania z konta. Pomyślnie zarejestrujesz konto XPPen i staniesz się zarejestrowanym użytkownikiem XPPen, jeśli będziesz postępować zgodnie z monitami strony rejestracji. Wypełnij informacje, przeczytaj i zaakceptuj wszystkie warunki niniejszej Umowy oraz wykonaj wszystkie procedury rejestracji.

Korzystanie z Konta

Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie działania związane z Twoim Kontem XPPen (w tym między innymi publikowanie informacji, kupowanie towarów i usług oraz ujawnianie informacji).

Twoje Konto XPPen zawiera szczegóły dotyczące Twoich danych osobowych i informacji biznesowych XPPen, dlatego Twoje Konto XPPen jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Bezpośrednie lub pośrednie upoważnienie osoby trzeciej do korzystania z Twojego Konta XPPen lub uzyskiwania informacji związanych z Twoim kontem, jest niedozwolone bez ówczesnej zgody XPPen. Jeśli XPPen, zgodnie z procedurami certyfikacji i standardami dotyczącymi naruszenia uzgodnionymi w zasadach platformy XPPen, ustali, że korzystanie z Twojego Konta XPPen może zagrażać bezpieczeństwu Twojego konta i bezpieczeństwu informacji XPPen, XPPen może odmówić świadczenia usług lub wypowiedzieć niniejszą Umowę.

Logowanie się i odzyskiwanie Konta

Konto XPPen składa się z nazwy konta i hasła. Możesz zalogować się za pomocą utworzonej nazwy konta (w tym identyfikatora konta, numeru telefonu komórkowego) i hasła. Należy chronić swoje konto i hasło oraz regularnie zmieniać hasło. Jeśli chcesz odzyskać informacje o koncie XPPen z powodu utraty konta spowodowanej przez Ciebie, podaj odpowiednie informacje zgodnie z procesem odzyskiwania konta XPPen i upewnij się, że podane informacje są zgodne z prawem, prawdziwe i ważne. Jeżeli dostarczone informacje nie spełniają wymagań i nie mogą przejść weryfikacji bezpieczeństwa XPPen, XPPen ma prawo odmówić świadczenia usługi odzyskiwania konta;

Jeśli Twoje obecne Konto XPPen nie zostało pierwotnie zarejestrowane przez Ciebie lub zostało uzyskane innymi sposobami dostarczonymi przez XPPen, pod warunkiem, że znasz hasło do takiego Konta XPPen, nie będziesz logować się na takie Konto XPPen lub podejmować jakichkolwiek działań poza powiadomieniem XPPen lub osoby, która początkowo zarejestrowała to Konto.

Przypisywanie Konta

Możesz korzystać z Konta XPPen w zakresie uzgodnionym w niniejszej Umowie. Nie możesz złośliwie rejestrować Konta XPPen ani dawać, pożyczać, wynajmować, cedować lub sprzedawać Konta XPPen za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, ani w inny sposób zezwalać innym osobom na korzystanie z Konta XPPen. XPPen ma prawo samodzielnie określać i radzić sobie z powyższymi zachowaniami.

XPPen ma prawo podjąć następujące działania przeciwko Tobie zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi:

Jeśli naruszysz przepisy i regulacje niniejszej Umowy lub zasady biznesowe, XPPen ma prawo do dokonywania niezależnych osądów i podejmowania środków, w tym między innymi żądania korekty w określonym czasie, zawieszenia użytkowania, zakończenia użytkowania Twojego konta XPPen i podjęcia decyzji, czy wznowić korzystanie z takiego konta zgodnie z rzeczywistymi warunkami.

Jeśli XPPen stwierdzi, że nie jesteś pierwszym rejestrującym takie konto, XPPen ma prawo zakończyć korzystanie z Twojego konta.

Wyłączenie Konta

Aby w pełni wykorzystać zasoby dostępne za pośrednictwem Konta XPPen, jeśli nie zalogujesz się na Konto XPPen przez kolejne 24 miesiące lub nie zalogujesz się na konto innymi metodami zatwierdzonymi przez XPPen, XPPen ma prawo do anulowania Konta XPPen i zaprzestania świadczenia usług na rzecz Ciebie. Jeśli istnieje jakakolwiek oczekująca transakcja itp. związana z tym kontem, XPPen w rozsądny sposób może Ci pomóc do finalizacji takiej transakcji. W takim przypadku prosimy postępować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez XPPen.

Bezpieczeństwo Konta

Twoje konto jest tworzone i chronione wyłącznie przez Ciebie. XPPen nie będzie w żadnym momencie wymagał od Ciebie przesyłania i ujawniania hasła, poza procesem logowania. Zalecamy podjęcie odpowiednich środków w celu ochrony konta, w tym między innymi instalację oprogramowania antywirusowego oraz regularną zmianę hasła.

XPPen nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i konsekwencje wynikające z przypadkowego ujawnienia, ataków lub oszustwa ze strony innych osób. Możesz domagać się odszkodowania od sprawcy takiego zdarzenia za pomocą organów sądowych, administracyjnych i innych środków prawnych.

Anulowanie Konta

Możesz złożyć wniosek o anulowanie swojego Konta XPPen, jeśli zdecydujesz się zakończyć korzystanie z usługi Konta XPPen. Spełnione muszą być następujące warunki.

Możesz ubiegać się o anulowanie wyłącznie własnego konta zgodnie z procesem XPPen.

Nadal będziesz odpowiedzialny za swoje zachowanie podczas korzystania z usług XPPen przed anulowaniem swojego Konta XPPen.

Należy pamiętać, że zamknięcie Konta XPPen oznacza usunięcie informacji o użytkowniku z bazy danych XPPen.

IV. Prawa i obowiązki użytkownika

Podlegasz i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich praw i przepisów jurysdykcji, w której przebywasz i z której uzyskujesz dostęp lub korzystasz z Konta XPPen. Kiedy korzystasz z usług XPPen, nie możesz używać usług XPPen do jakichkolwiek nielegalnych lub niewłaściwych działań, w tym między innymi do następujących działań:

Przesyłanie, wyświetlanie, publikowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie w inny sposób informacji zawierających jedną z następujących treści:

. Rozpowszechnianie plotek, rozpowszechnianie pornografii, przemocy, zachęcanie do morderstwa lub terroryzmu;
. Obrażanie lub oczernianie innych oraz naruszanie praw innych osób;

Nie używaj usług XPPen do wykonywania następujących czynności:

. Łączenia się z komputerową siecią informacyjną lub korzystania z zasobów komputerowej sieci informacyjnej bez zezwolenia;
. Usuwania, modyfikowania lub dodawania funkcji komputerowej sieci informacyjnej bez zezwolenia;
. Usuwania, modyfikowania lub dodawania danych i aplikacji przechowywanych, przetwarzanych lub przesyłanych w komputerowej sieci informacyjnej bez zezwolenia;
. Celowego tworzenia i rozpowszechniania destrukcyjnych programów, takich jak wirusy komputerowe i tym podobne;
. Innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu komputerowej sieci informacyjnej.

W przypadku jakichkolwiek roszczeń, wymagań lub strat (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich) poniesionych przez jakąkolwiek stronę trzecią przeciwko XPPen, firmom partnerskim XPPen i podmiotom stowarzyszonym, wynikających z naruszenia przez Ciebie postanowień niniejszej Umowy lub odpowiednich warunków świadczenia usług, zgadzasz się wypłacić odszkodowanie za wszelkie poniesione szkody i zachować nieszkodliwość w stosunku do XPPen, firm partnerskich XPPen i podmiotów stowarzyszonych. Jednocześnie XPPen ma prawo, w zależności od charakteru Twojego zachowania, do podjęcia środków, w tym między innymi do usunięcia opublikowanych informacji, zawieszenia korzystania z Konta XPPen, zakończenia świadczenia usług, ograniczenia korzystania konta XPPen i dochodzenia odpowiedzialności. W tym samym czasie XPPen będzie wspierać wszczęte postępowanie, zgodnie z wymaganiami organów sądowych.

Nie możesz powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani używać do jakichkolwiek innych celów komercyjnych jakiejkolwiek części usług XPPen.

Ponosisz odpowiedzialność prawną za swoje zachowanie podczas korzystania z usług XPPen. Formy odpowiedzialności prawnej obejmują między innymi odszkodowanie dla pokrzywdzonego i równoważne odszkodowanie, które zwrócisz XPPen po tym, jak XPPen po raz pierwszy przejmie odpowiedzialność za karę administracyjną lub szkody z tytułu czynu niedozwolonego wynikającego z Twojego zachowania.

V. Zastrzeżenie

XPPen nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej w żadnej z następujących okoliczności:

. Dostarczanie Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa lub wymaganiami odpowiednich instytucji rządowych;
. Wszelkie ujawnienie jakichkolwiek danych osobowych wynikających z niewłaściwego wykorzystania przez Ciebie lub innych powodów;
. Wszelkie okoliczności, które nie spełniają Twoich wymagań, wynikające z przerw w świadczeniu usług, zablokowania itp. spowodowanych atakami hakerów, inwazją wirusów komputerowych, nielegalnymi informacjami, ochroną informacji o nękaniu, przepisami rządowymi i innymi przyczynami, takimi jak sieć, technologia, linie komunikacyjne, środki zarządzania bezpieczeństwem informacji itp.;
. Wszelkie okoliczności wynikające z awarii sieci komunikacyjnej osób trzecich (takich jak operator), problemów technicznych, problemów z siecią, awarii komputera, niestabilności systemu i innych strat spowodowanych siłą wyższą;
. Jakakolwiek interakcji między użytkownikami i innymi użytkownikami za pośrednictwem tej strony internetowej lub produktów, programów i usług XPPen powodującą lub mogącą skutkować psychologicznymi, fizycznymi szkodami i stratami ekonomicznymi z powodu wprowadzenia w błąd lub zwodniczych zachowań;
. Terminowość, bezpieczeństwo i dokładność usług XPPen i jego firm partnerskich nie są gwarantowane w sposób wyraźny, dorozumiany lub w jakiejkolwiek formie.
. Jakakolwiek publikowana przez Ciebie treść za pomocą Konta XPPen nie będzie przedstawiać i odzwierciedlać jakichkolwiek opinii lub zasad XPPen, a XPPen nie ponosi za nie odpowiedzialności.
. W żadnym wypadku firma XPPen nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, wynikowe, karne, przypadkowe, specjalne lub penalne, w tym utratę zysków wynikających z korzystania przez użytkownika z usług XPPen. Niezależnie od jakichkolwiek sprzecznych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, nasza całkowita odpowiedzialność wobec Ciebie, bez względu na powód lub jakiekolwiek zachowanie, nie przekroczy opłat (jeśli takie istnieją) uiszczonych przez Ciebie na rzecz XPPen za korzystanie z Usługi XPPen w czasie rejestracji.

Gwarancje lub zobowiązania przewidziane przez lokalne przepisy mające zastosowanie do Ciebie nie mogą być wyłączone ani ograniczone niniejszą Umową. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wpływa na prawa przysługujące użytkownikowi jako konsumentowi ani nie ogranicza żadnych praw i obowiązków prawnych, których zmiany lub zrzeczenia się nie można uzgodnić w Umowie.

VI. Prawa własności intelektualnej

Informacje, które publikujesz w XPPen nie mogą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich. Bez uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniego właściciela własności intelektualnej nie wolno w żaden sposób przesyłać, publikować, modyfikować, rozpowszechniać ani powielać żadnych materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych lub informacji zastrzeżonych należących do innych osób. Po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia od dowolnego właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela prawnego do XPPen, usuniemy takie treści naruszające prawa autorskie na podstawie ewaluacji.

Prawa własności intelektualnej do oryginalnych treści (takich jak teksty, zdjęcia, filmy, oprogramowanie i występy) opublikowane i przesłane w ramach korzystania z Usługi XPPen za pośrednictwem Konta XPPen należą do Ciebie, pod warunkiem, że potwierdzisz, że Twoja publikacja i przesłanie takie treści będą uważane za niewyłączne lub nieodwołalnie upoważnisz XPPen do używania, kopiowania i wykonywania innych praw własności intelektualnej odnoszących się do takich treści, a także zgadzasz się, że XPPen może udzielać sublicencji na wyżej wymienione prawa.

Nie będziesz wykorzystywać żadnych praw własności intelektualnej XPPen bez uprzedniej pisemnej zgody XPPen. Gwarantujesz, oświadczasz i zobowiązujesz się do poszanowania praw własności intelektualnej XPPen. Nie będziesz stosować ani zezwalać żadnej stronie trzeciej na ubieganie się o jakikolwiek znak towarowy, nazwę domeny, witrynę internetową, frazę wyszukiwania internetowego lub jakąkolwiek nazwę handlową, znak usługowy podobny do marki XPPen lub jej podmiotów stowarzyszonych w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych lub do innych celów w jakikolwiek sposób w dowolnej jurysdykcji. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, przeniesiesz wszystkie stosowne prawa na XPPen na swój koszt. Gwarantujesz, oświadczasz i zobowiązujesz się, że nie będziesz używać następujących nazw (w tym między innymi „XPPen” i „HANVON UGEE”) oraz powiązanych logotypów i projektów powyższych marek (w tym między innymi), jako część nazwy firmy, sprzedawcy, usługi lub produktu, ani nie będzie wykorzystywać praw własności intelektualnej do znaku towarowego XPPen lub podobnego znaku towarowego. Straty wyrządzone XPPen wynikające z naruszenia przez Ciebie postanowień niniejszego Artykułu zostaną poniesione przez Ciebie.

VII. Poprawki

Biorąc pod uwagę szybki rozwój technologii, rynków, modeli biznesowych itp. związanych z Internetem, zgadzasz się, że XPPen ma prawo do regularnego formułowania i korygowania niniejszej Umowy oraz różnych zasad zgodnie ze zmianami odpowiednich przepisów i regulacji, rozwoju Internetu oraz dostosowaniu warunków działania firmy i strategii biznesowych. Jeśli pojawi się jakakolwiek zmiana, XPPen powiadomi Cię o zmianach w prawidłowy sposób. Jeśli nie zgadzasz się z powyższymi zmianami, natychmiast zaprzestań korzystania z usług objętych niniejszą Umową. Zalogowanie się lub dalsze korzystanie z usług XPPen oznacza, że uznajesz i akceptujesz zmienione warunki umowy i zasady.

VIII. Rozwiązanie

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej akceptacji i pozostaje w mocy podczas korzystania z usług XPPen do czasu jej rozwiązania zgodnie z niniejszą Umową;

Niezależnie od powyższego, jeśli korzystasz z usług XPPen przed zaakceptowaniem niniejszej Umowy, niniejszym przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że niniejsza Umowa będzie obowiązywać przy pierwszym użyciu usług XPPen, o ile nie zostanie wcześniej rozwiązana zgodnie z niniejszą Umową.

Zastrzegamy sobie prawo do umożliwienia korzystania z usług XPPen lub Konta XPPen zgodnie z prawem; mamy prawo do rozwiązania niniejszej Umowy w dowolnym momencie z dowolnego powodu z powiadomieniem lub bez powiadomienia, jeśli zauważymy, że naruszyłeś naszą politykę użytkownika lub inne postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku braku stosowania się Użytkownika do postanowień poprzedniego paragrafu niniejszej Umowy i naruszenia praw autorskich osoby trzeciej, a XPPen otrzyma powiadomienie od właściciela tych praw autorskich lub jego przedstawiciela prawnego, XPPen zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy.

IX. Pozostałe postanowienia

Sugestie

Twoja sugestia (lub „opinia”) do XPPen będzie uważana za przeniesienie wszystkich praw do „opinii” na XPPen i zgadzasz się, że XPPen ma prawo do wykorzystania tej „opinii” i powiązanych informacji w dowolny sposób. XPPen będzie traktować takie sugestie jako niepoufne i niezastrzeżone;

Zgadzasz się, że nie przekażesz XPPen żadnych informacji, które uważasz za poufne i zastrzeżone.

Polityka prywatności

Prosimy zapoznać się z naszą „Polityką prywatności”, która ma taki sam skutek w przypadku niniejszej Umowy i stanowi integralną część niniejszej Umowy.

Ostrzeżenia

Podaj poprawny adres e-mail lub numer telefonu. Powiadomienia o ogłoszeniach wysyłane przez XPPen stanowią ważne informacje.

Obowiązujące przepisy

Warunki niniejszej Umowy podlegają prawom Chińskiej Republiki Ludowej, bez względu na przepisy kolizyjne. Użytkownik i XPPen wyrażają zgodę i poddają się wyłącznej jurysdykcji sądu, do którego przynależy XPPen, w celu rozstrzygania wszelkich roszczeń, działań lub sporów wynikających z warunków niniejszej Umowy. Niezależnie od powyższego, jeśli jesteś konsumentem na terenie Unii Europejskiej lub dowolnego kraju, a my kierujemy tę Witrynę na terytorium, na którym się znajdujesz, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie uniemożliwia konsumentom korzystania z ich praw do powoływania się na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lokalnego lub (jeśli wymagane przez lokalne prawo) w celu skorzystania z jurysdykcji sądów krajowych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne przez jakikolwiek sąd właściwy, nieważność takiego postanowienia nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy, które pozostaną w pełnej mocy. Żadne zrzeczenie się któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego warunku lub jakiegokolwiek innego warunku.

Wszelkie roszczenia zgodnie z warunkami niniejszej Umowy muszą być zgłoszone w ciągu jednego (1) roku od wystąpienia przyczyny powództwa, w przeciwnym razie roszczenie lub przyczyna powództwa zostanie wykluczona. Ograniczeniu temu nie podlegają roszczenia zgłaszane na podstawie odrębnych warunków zakupu towarów i usług. Z wyjątkiem prawa strony wygrywającej do pokrycia wydatków i honorariów adwokackich, żadne roszczenie lub roszczenie o odszkodowanie inne niż rzeczywiste wydatki.

Niezależność

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest z jakiegokolwiek powodu nieważne lub niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie zmodyfikowane, aby było ważne i wykonalne zgodnie z prawem. Jednakże pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostają ważne i wiążące.

X. Kontakt z XPPen

XPPEN TECHNOLOGY CO.

Adres: 15350 Fairfield Ranch Road. Unit G1. Chino Hills, CA 91709, US

E-mail: service@XPPen.com

We use cookies to personalize and enhance your browsing experience on our websites. You can manage your settings at any time through Cookie Preferences or read our Cookie Policy to learn more.
Required Only
Accept All